Howa çeşmesiniň prosessorynyň ýörelgesi we ulanylyşy

new3_1

Pnewmatiki geçiriş ulgamynda howa çeşmesini bejermek bölekleri howa süzgüçine, basyşy peseldýän klapan we çalgy ýagyna degişlidir.Solenoid klapanlaryň we silindrleriň käbir markalary ýagsyz ýaglamagy gazanyp biler (ýag ​​çalmak funksiýasyna ýetmek üçin ýaglara bil baglap), şonuň üçin ýag dumanyny ulanmagyň zerurlygy ýok.enjam!Süzgüç derejesi, adatça, 50-75μm, basyşy kadalaşdyrmak aralygy 0,5-10mpa.Süzgüç takyklygy 5-10μm, 10-20μm, 25-40μm bolsa we basyşy kadalaşdyrmak 0.05-0.3mpa, 0.05-1mpa bolsa, üç bölekde turba ýok.Baglanan komponentlere üçlük diýilýär.Üç esasy komponent, pnewmatiki ulgamlaryň köpüsinde aýrylmaz howa çeşmesi enjamlarydyr.Howa enjamlarynyň ýanynda oturdyldy we gysylan howanyň hili üçin iň soňky kepillikdir.Üç bölümiň gurnama yzygiderliligi howa süzgüji, basyşy peseldýän klapan we kabul ediş howasynyň ugruna görä çalgydyr.Howa süzgüçiniň we basyşy peseldýän klapanyň birleşmegine pnewmatik jübüt diýip atlandyryp bolar.Howa süzgüji we basyşy azaldýan klapan, süzgüç basyşyny peseldýän klapan bolmak üçin birleşdirilip bilner (funksiýa howa süzgüçiniň we basyşy azaldýan klapanyň birleşmesi bilen deňdir).Käbir ýagdaýlarda gysylan howada ýag dumanlaryna ýol berilmeýär we gysylan howadaky ýag dumanyny süzmek üçin ýag duman bölüjisini ulanmaly.Gysgaça aýdylanda, bu komponentler zerurlyklara görä saýlanyp bilner we bilelikde ulanylyp bilner.
Howa süzgüji, gysylan howadaky çyglylygy süzüp bilýän we çyglylygyň gaz bilen enjamyň içine girmeginiň öňüni alyp bilýän howa çeşmesini arassalamak üçin ulanylýar.
Basyşy azaldýan klapan, gaz çeşmesini hemişelik ýagdaýda saklap biler, bu gaz çeşmesiniň basyşynyň duýdansyz üýtgemegi sebäpli klapan ýa-da herekete getiriji we beýleki enjamlara zeper ýetmegini azaldyp biler.Süzgüç, gysylan howadaky suwy süzüp bilýän we suwuň enjam bilen gaz bilen girmeginiň öňüni alyp bilýän howa çeşmesini arassalamak üçin ulanylýar.
Ricaglaýjy bedeniň hereket edýän böleklerini ýaglap biler we bedeniň hyzmat ediş möhletini ep-esli uzaldýan çalgy ýagyny goşmak üçin amatsyz bölekleri ýaglap biler.
Gurnama:
Howa çeşmesini bejermek böleklerini ulanmak boýunça görkezmeler:
1. Süzgüçli zeýkeşiň iki usuly bar: diferensial basyş drena andy we el bilen drena ..Suw derejesi süzgüç elementiniň aşagyndaky derejä ýetmänkä el bilen suwarmak gerek.
2. Basyşy sazlanyňyzda, düwmäni öwürmezden ozal çekiň we aýlaň we ýerleşdirmek üçin düwmäni basyň.Çykyş basyşyny ýokarlandyrmak üçin düwmäni saga öwüriň, ony çepe öwüriň.


Iş wagty: Iýul-29-2022