Biz hakda

Biz hakda

Wenzhou Hongmi Pneumatic Co., Ltd., 17 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherindäki Huiteli pnewmatik (gidrawlik) kärhanasynyň söwda merkezi hökmünde 2021-nji ýylyň aprelinde döredildi.

Zawodymyz Biz esasan bogunlar / birleşdirijiler, PU şlangy, PA şlangy, howa silindrleri, howa çeşmesini bejermek bölümi, solenoid klapanlar / suw klapanlary ýaly dürli pnewmatik enjamlara ýöriteleşdirilen önümçilik we eksport önümçilik kompaniýasyny birleşdirýäris. robot senagaty we ş.m. üçin ulanylýan vakuum esbaplary. Önümlerimiz SMC görnüşini, Airtac görnüşini we Festo görnüşini öz içine alýar.Diňe size zerur sanawy aýdyň, şonda bäsdeşlik bahasy bilen size dogry zady hödürläris.

Önümlerimiz uly meşhurlyga eýe bolup, ýokary hilli, wagt gowşurylyşy we gowy karz bolany üçin, içerde we daşary ýurtlarda köp müşderiniň göwnünden turýar.Şeýle hem, geljekde ähli müşderilerimiz üçin uzak möhletli durnukly üpjünçiligi kanagatlandyrmak we üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis we jemgyýet tarapyndan ynamdar bir kompaniýa bolarys!

takmynan2

Zawodymyz hakda

Zawodymyz 2007-nji ýylda esaslandyryldy we meýdany 1000 inedördül metr.Biziň öz gözleg we önümçilik toparlarymyz bar.Zawodymyz esasan her dürli pnewmatik bogunlary, PU howa turbalaryny, PA howa turbalaryny öndürýär.Şol bir wagtyň özünde, dürli silindrleri öndürmek, howa çeşmesini bejermek FRL bölümi we ş.m. öndürmek üçin beýleki zawodlar bilen hem hyzmatdaşlyk edýäris.Biziň maksadymyz, müşderilere ýokary hilli we arzan önümleriň arzan bahasy bilen üpjün etmek.

Hil kepilligi

Önüm hatarymyzda, önümçilik prosesiniň dowamynda hiline aýratyn üns berýäris.Gymmatly müşderilerimize ýokary hilli önümler bermek üçin önümçilik bölümimize önüm öndürilende diňe ýokary hilli çig mal we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmagy we has ýokary we has standartlaşdyrylan önümiň hilini gazanmak üçin hil standartlaryny berjaý etmegi berk tabşyrýarys.

takmynan3

Näme üçin biz?

Aşakda görkezilen beýlekilerden has köp hasaplamagymyzyň başga birnäçe sebäbi bar:

Göni zawodyň bahasy

Ygtybarly we ygtybarly iberiş

Ygtybarly satyjy bazasy

Hil kepilligi

Satuwdan öň we satuwdan soň hyzmat kepilligi

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, derrew bilelikde işleşip bileris.