Çalt birikdirijileriň aýratynlyklary

Çalyşmak funksiýasy: howa basyşy, gidrawliki gurallar, silindrler, gidrawliki silindrler, metal galyndy bilen baglanyşykly enjam enjamlary.

Bejeriş funksiýasy: kompýuter sowadyjy enjam, guýma maşyn silindrine hyzmat etmek.

Synag funksiýasy: wakuum, basyşa garşylyk, syzmak, işlemek we ş.m.

Geçiriji funksiýa: boltlaryň, hozlaryň we beýleki gaty jisimleriň eltilmegi, işlemegi we ýerine ýetirilmegi.

Doldurmak funksiýasy: inert gaz, azot, PG, uglerod kislotasy.

Baglanyş funksiýasy: balyk tutulýan çybyk, ykjam diski berkidiji, ykjam işleýiş birikmesi we suwuklygy başga ulanyş.

交换 功能 :。。。。。。。。

保养 功能 :。。。。。

测试 功能 :。。。。。

输送 功能 :。。。。。。

填充 功能 : 、 、 、PG 、 碳酸。

连接 功能 : 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途

wagty we zähmeti tygşytlaň: çalt birikdirmek we birikdirmek arkaly

nebit zynjyry, ýönekeý hereket, wagt we iş güýji tygşytlaň.

Tygşytlamak: ýag zynjyry döwülende, çalt barlag klapany

birleşdiriji nebit zynjyryny ýapyp biler we nebit we nebit basyşynyň ýitmezligi üçin nebit çykmaz.

daşky gurşawy goramak: çalt birleşmek we birikmek, nebit syzmaz, daşky gurşawy goramaz.

enjamlary böleklere bölmek, amatly daşamak: uly enjamlar ýa-da gidrawliki gurallary götermek aňsat bolmaly, sökülenden soň çalt bogun ulanmak, ulanmak üçin niýetlenen ýygnaga gelensoň.

ykdysadyýet: ýokardaky artykmaçlyklar müşderiler üçin ykdysady gymmatlyk döretdi.

1 时 省力 1 1 [1]

省油 : 折断。。。。。。。。。

环保 : 快速。。。。。

设备 化整为零 ,。。。。。。。。。

经济 : 以上 各种。。。。


Iş wagty: 12-2023-nji aprel