Silindr we pnewmatik turba bogunlaryny nädip saýlamaly?

habarlar02_1

Howa silindri pnewmatiki ulgamyň ýerine ýetiriji elementidir we howa silindriniň hili goldaw enjamlarynyň işleýşine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin howa silindrini saýlanyňyzda aşakdaky taraplara üns bermelidiris: 1. highokary abraýly, ýokary hilli we hyzmat abraýy öndürýän kärhanalary saýlaň.2. Kärhananyň silindr öndürmek üçin ulanýan standartlaryny barlaň.Kärhananyň standarty bolsa, ony senagat standarty bilen deňeşdirmeli.3. Silindriň daşky görnüşini, içerki we daşarky syzyşlaryny we ýüküň ýoklugyny barlaň: a.Daş görnüşi: Silindr barreliň we porşen çybygynyň üstünde çyzyklar bolmaly däl, ahyrky gapagynda howa deşikleri we trahoma bolmaly däldir.b.Içerki we daşarky syzmak: Silindriň hasanyň ujundan başga daşarky syzmagyna ýol berilmeýär.Içki syzma we hasanyň ujunyň daşarky syzmagy degişlilikde (3 + 0.15D) ml / min we (3 + 0.15d) ml / min-dan az bolmalydyr.c.Loadük öndürijiligi ýok: Silindri ýüklemeýän ýagdaýda goýuň we süýrenmezden tizliginiň nämedigini görmek üçin pes tizlikde işlediň.Tizlik näçe pes bolsa, şonça gowy.4. Silindriň gurnama görnüşine we ululygyna üns beriň.Gurnama ululygy öndürijiden zakaz edilende teklip edilip bilner.Umuman, silindr ätiýaçda ýok, şonuň üçin gowşuryş wagtyny gysgaldyp biljek adaty görnüşi ulanmaga synanyşyň.
1. Turbanyň bogun görnüşi:
a.Gysgyç görnüşli turba bogun, esasan pagta örülen şlang üçin amatly;
b.Kart ýeňli turba bogun, esasan reňkli metal turba we gaty neýlon turba üçin amatly;
c.Esasan neýlon turbalar we plastmas turbalar üçin amatly turba bogunlary.
2. Turbanyň birleşmesiniň görnüşi: egilen burça, sag burça, plastinka, tee, haç we ş.m. bölünýär. Ulanyjylar zerurlyklaryna görä saýlap bilerler.
3. Turbanyň birleşmesiniň interfeýsi üçin üç sany nominal usul bar:
a.Baglanan turbanyň nominal diametrine görä, adatça “diametri” diýlip atlandyrylýan gysgyç görnüşli turba bogunlaryny we ferrule görnüşli turba bogunlaryny satyn alanyňyzda, turbanyň içki diametrine üns beriň;plug-in turba bogunlaryny saýlanyňyzda, turbanyň daşky diametrine üns bermelidir.Köplenç çaý we haç ýaly şaha bogunlary üçin ulanylýar.
b.Fitingiň bu görnüşi, armaturanyň interfeýs sapak belligine esaslanyp ulanylmaýar.
c.Turbageçirijiniň nominal diametrine we bogunyň interfeýs sapagynyň nominal kombinasiýasyna görä, bu görnüşli bogun köplenç pnewmatiki komponentleriň girişi we çykmagy üçin ulanylýar.


Iş wagty: Iýul-29-2022