Pnewmatik silindr näme we haýsy görnüşleri bar?

habarlar01_1

Pnewmatik silindr, howa basyş energiýasyny çyzykly hereket mehaniki işine öwürýän energiýa öwrüliş pnewmatik hereketlendiriji.
Pnewmatik silindr howa basyşynyň energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän we çyzykly garşylykly hereketi (ýa-da swing hereketini) ýerine ýetirýän pnewmatik hereketlendiriji.Simpleönekeý gurluşy we ygtybarly işleýşi bar.Iki taraplaýyn hereketi amala aşyrmak üçin ulananyňyzda, peseldiş enjamy aýrylyp bilner, geçiriş boşlugy ýok we hereket durnukly, şonuň üçin dürli mehaniki pnewmatiki ulgamlarda giňden ulanylýar.Pnewmatik silindriň çykyş güýji porşanyň täsirli meýdanyna we iki tarapdaky basyş tapawudyna proporsionaldyr;pnewmatik silindr esasan silindr barrelden we silindr başyndan, porşen we porşen çybygyndan, möhürleýji enjamdan, bufer enjamyndan we işleýiş enjamyndan durýar.Buferler we işleýişler programma bagly, beýlekiler zerurdyr.
Adaty pnewmatik silindrleriň gurluşyna görä, olary dört görnüşe bölmek bolar:
1. Porşon
Piston çybygynyň pnewmatik silindriniň diňe bir ujunda porşen hasasy bar.Suratda görkezilişi ýaly bir porşenli pnewmatik silindr.Iki ujundaky A we B giriş we çykyş portlary basyş ýagyny geçirip ýa-da iki taraplaýyn hereketi amala aşyrmak üçin ýagy yzyna gaýtaryp biler, şonuň üçin goşa hereket edýän silindr diýilýär.
2. Plunger
.
.
(3) Işleýän wagtynda elmydama basyş edilýär, şonuň üçin ýeterlik berk bolmaly;
.
3. Teleskopik
Teleskopiki pnewmatik silindrde iki ýa-da has köp tapgyr bar.Teleskopik pnewmatik silindrdäki porşini uzaltmagyň tertibi ulydan kiçä, ýük götermezlik tertibi adatça kiçi-uludyr.Teleskopik silindr has uzyn urga ýetip biler, yza çekilen uzynlyk has gysga we gurluşy has ykjam.Pnewmatik silindriň bu görnüşi köplenç gurluşyk tehnikalarynda we oba hojalygynda ulanylýar.
4. Swing
Swing pnewmatik silindr torky çykarýan we garşylykly hereketi amala aşyrýan hereketlendiriji bolup, swing pnewmatik hereketlendirijisi hem diýilýär.Bir ýaprakly we goşa ýaprakly görnüşler bar.Stator bloky silindr bilen berkidilýär, awtoulaglar we rotor bolsa birleşdirilýär.Nebit giriş ugruna görä, awtoulaglar rotory yza we yza öwürer.


Iş wagty: Iýul-29-2022